Cotton Madeira Thread: White, Black, Ivory

Madeira

$ 5.25

100% Cotton
60wt
200m/218yds 
White, Black or Ivory